Konu: Etrüsklerin Oluşumunda Troyalıların ve İskitlerin (Sakaların) Rolü  (Okunma sayısı 859 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Lachin Kavur

  • Level 7
  • İleti: 226
  • Mongol Dayı
Etrüsklerin Oluşumunda Troyalıların ve İskitlerin (Sakaların) Rolü
 
Eski İtalya'da Roma tarihinin seyrini iyi takip edebilmek için,  öncelikle  Etrüskler (Tursakalar) denilen kavmi daha yakından tanımak gerekmektedir.  Çünkü Etrüsk'ler İtalya'ya şehir kültürünü getirdikleri gibi, Roma'dan çok önce İtalya'da siyasi egemenlik kurarak yarımadanıın kaderinde önemli bir rol oynamışlardır. Bütün bunlar bir yana, Etrüsk medeniyeti, Roma medeniyetinin de temellerini oluşturmuştur. 1

Hellen'lerin Tyresenler veya Tyrhenler, Romalı'ların Tusclalar veya Etrusklar dediği, fakat kendilerini Rasenna adıyla anan bu kavim, İtalya'ya nereden ne zaman gelmişti?  Daha önceki dönemlere ait kaynaklarda adları geçiyor muydu ?

Bu soruların cevabını verdikten sonra, adı geçen kavmin tarihini, belgelerin ışığında, ana hatlarıyla gözler önüne sermeye çalışacağız.

Bilindiği üzere, M.Ö. 13. yüzyılın ikinci yarısında dünya tarihinin ilk Boğazlar savaşı gerçekleşmiştir.  Bu savaş Doğu ve Batı dünyalarını karşı karşıya getiren ilk büyük mücadeledir. Hemen herkesin tahmin ettiği gibi, bu savaş, Homeros'un "İlyada" adlı destanının da konusunu oluşturan Troya savaşlarıdır 2. Arkeolojik buluntulara göre, M.Ö. 1240-120 yılları arasında gerçekleşen bu savaşta Anadolu kökenli Troyalılar ile Ynanistan'dan gelen Akalar karşı karşıya gelmişlerdir. Yaklaşık 10 yıl süren bu mücadelenin galibi Akalar'dır.

Fakat ne var ki, Akalar bu savaştan galip ayrılmalarına rağmen, Troya bölgesine ve dolayısıyla Boğazlar'a hakim olamamışlardır. Çünkü Troya savaşlarından hemen sonra Önasya dünyasını altüst eden büyük bir göç hareketi başlamıştı. Ugarit ve Mısır belgelerindenöğrenildiğine göre, Ege Göçleri denen bu büyük göç hareketi, iki aşamada cereyan etmiştir. Birinci aşama M.Ö. 13. yüzyılın son çeyreğine (M.Ö. 1225-1200) tarihlenirken, göçlerin ikinci aşaması M.Ö. 12. yüzyılın başlarına tarihlenmektedir 3. Tamamen ekonomik nedenlerle başlayan Ege Göçleri'nin birinci aşamasına katılan kavimlerin adlarını, Mısır Firavunu Merneptah'ın yazdırmış olduğu Karnak kitabesinden öğreniyoruz. Bu kavimler; Ekweşler 4, Turşala0 5, Rukkular6, Şerdanalar 7 ve Şekeleşlerdi 8. Firavun Merneptah, M.Ö. 1225'lerde Mısır kapılarına dayanan bu kavimleri mağlup etmişti.Yukarıda adı geçen bu kavimlerden Ekweşler Akalar ile, Turşalar da Troyalılar ile tanımlanmaktadır. Yani Troya savaşlarında karşı karşıa gelen bu iki kavmi birden bire Ege Göçleri (Deniz Kavimleri Göçü ) adı verilen göç hareketinde görmekteyiz.

Ege Göçlerinin ikinci aşaması hakkında bilgi veren en önemli belge, firavun III. Ramses'in 8. idare yılına (M.Ö. 1190) tarihlenen Medinet-Habu Zafer Kitabesidir. Söz konusu kitabede adı geçen firavun, Egeli kavimler üzerinde mutlak bir galibiyet elde ettiğini belirtmekte, ardından da mağlup ettiği kavimlerin adlarını sıralamaktadır. Bu kavimler şunlardır: Pelestler, Turşalar, Şerdanalar, Şekeleşler, Zakkariler, Danunalar ve Vavaşlar.
Görüldüğü üzere Troyalılar'ı tanımlayan Turşalar, göçlerin bu ikinci aşamasına da katılmışlardır. Fakat hemen belirtelim ki, III Ramses tarafından mağlup edilen bu kavimlerin bir kısmı, Mısır kapılarına yakın yerlere, firavuna tâbi olmak ve ona vergi ödemek şartıyla yerleşirken, bir kısmı da yurtlarına geri dönmüşlerdir. Yurtlarına dönmek zorunda olan kavimlerden biri de Turşalar'dır, yani Troyalılardır.

Bize öyle geliyor ki Vergilius'un Aenas adlı destanının baş kahramanı olan Troya prensi Aenieas bu göçlerin hiç olmazsa ilk aşamasına katılmış ve daha sonra yurduna dönmüştü. Fakat bir süre sonra yakınları ile birlikte bir gemiye binerek İtalya'ya göç etmişti.
Bütün bunlardan biz şu sonucu çıkarıyoruz: Hitit, Mitanni ve III. babil (Kaslar) devletlerinin yıkılmasına neden olan Ege Göçlerine bir çok Ege ve Akdeniz kavimleri katılmış olup bunlardan biri de Turşalar yani Troyalılar'dır. Ege Göçlerinin her iki aşamasına da katılan Troyalılar, bu göç hareketinden istedikleri sonucu alamayınca, zorunlu oarak yurtlarına dönmüşlerdir. Ancak onların yurtları ardı ardına iki büyük felaket yaşadığı için 9 oturulama durumdaydı. Bu durumda kendilerine yeni bir yurt aramaları kaçınılmaz gibi görünüyordu. İşte bu yüzdendir ki Troyalılar bir süre Batı Anadolu'da oturduktan sonra İtalya'ya göç etmişlerdir 10.

Fakat bu göç, iki aşamada gerçekleşmiş gibi  görünmektedir. Arkeolojk buluntulardan anlaşıldığına göre, birinci aşaması M.Ö. 10 .yüzyılda, M.Ö. 8. yüzyılda gerçekleşmiişti.Troyalıların İtalya kıyılarına ayak bastıkları bu ikinci göç hareketinin gerçekleştiği  sıralarda Avrasya steplerinden gelerek Kafkaslar üzerinden Doğu Anadolu'ya  giren iki Türk kavmi ile karşılaşıyoruz. Bunlar İskit ve Kimmer kavimleridir 11. Kimmerler Anadolu'da Frig devletini 12 yıkarak, yaklaşık bir asır bu ülkede egemen olmuşlar, sonra da Lidyalılar 13 tarafından ortadan kaldırılmışlardır. İskitler ya da Sakalar denilen Türk kavmi ise 28 yıl Doğu Anadolu'ya hükmettikten sonra 14, Kimmerler'in boşalttığı Güney Rusya'ya yerleşerek orada Büyük İskit İmparatorluğu'nu kurmuşlardır. Fakat bir kısım Sakalar, Güney Rusya'ya dönmek yerine batıya doğru yürümeye devam ederek, Anadolu'yu baştan aşağı  geçtikten sonra deniz yoluyla İtalya'ya gelmişlerdir.

İşte Sakalar'ın bu grubu ile daha önceden İtalya'ya göç etmiş olan Anadolulu Troyalılar, İtalya'da karışıp kaynaşmışlar ve bizim Etrüskler ya da Tursakalar dediğimiz kavmi oluşturmuşlardır. Bir başka deyimle Etrüskler adı verilen kavim, Troyalılar ile Sakalar'ın birleşmesiyle oluşmuş yeni bir Türk topluluğudur. Dolayısıyla bu yeni kavmin kökeni hem Anadolu'ya hem de Orta Asya'ya dayanmaktadır. Onların Orta Asya kökenli olduğunu gösteren başka deliller de vardır.

Bunlardan biri, kurt motifidir. Romulus ve Romus kardeşleri emziren diş kurt motifi, belli ki Etrüskler'in Orta Asya ile bağlantılı olduklarının en önemli işaretlerinden biridir. Etrüsk krallarının asalarında yer alan kartal motifinin de Asya kökenli olduğuna şüphe yoktur. Zira çift başlı kartal, tarihte ilk kez Sümerlilerde rastlanmaktadır ki, bu kavim Mezopotamya'ya Orta Asya'dan gelmiştir 15. Sümer çivi yazısı ile yazılmış tabletlerde "imdigud" denilen çift başlı kartal, Orta Asya Türklerinden olan Göktürklerde ve daha sonra Selçuklularda görülmektedir ki bütün bu kavimlerin kökeni aynı yere dayab-nmaktadır.Dolayısle Etrükleri oluşturan iki toplumdan (Troyalılar+Sakalar=Etrüskler)en azından birinin (Sakalar), Orta Asya kökenli olduklarına şüphe kalmamaktadır.

Etrüsklerin Türk olduklarına işaret eden bir başka delili de, kırmızı rengin, bütün Türkler'de olduğu gibi, Etrüsklerde de kutsal renk olarak kabul edilmesidir 16. Kabartmalar üzerindeki Etrüsk tasvirler de, bu insanların tıpkı diğer Türkler gibi, orta boylu, geniş omuzlu ve yuvarlak kafalı olduklarını ortaya koymaktadır 17.

Görülüyor ki Etrüskler'in Türk kökenli bir kavim olduğunu kabul etmemek için hiç bir neden yoktur.

Etrüsk tarihine gelince, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, M.Ö. 10 ve 8. yüzyıllarda olmak üzere iki göç dalgası halinde İtalya'ya gelen Etrüskler, önce Tiber ırmağının sağ sahili ile Arnus Irmağı'nın sol sahili arasında kalan bölgeye yerleştiler. Buraya onların adlarına izafeten Etruria veya Toscana deniilmektedir. Etrüsklerin doğrudan doğruya gelmelerinde belki de buraların maden, özellkle de bakır bakımından zenginliği rol oynamış olabilir. Hehalde gemici ve savaşçı kişler olarak buralara gelen Etrüskler, bölgenin yerli ahalisini de kendilerine tâbi yapmışlar ve bunların efendileri olarak birlikte yaşamaya başlamışlardı 18.
Etrüskler, o zamana kadar köy kültürü yaşamakta olan İtalya'ya Anadolu ve Ege kıyılarının şehir kültürünü getirmişlerdir. çağdaş kavimlerden çok daha yüksek bir yaşam standardına sahip Etrüskler, kısa zamanda bölgedeki diğer kavimleri egemenlikleri altına almışlardır.
Etrüskler, İtalya'ya sadece şehir yaşamını getirmekle kalmamışlar, ziraat ve madenciliği de getirmişleridir. İtalya'da bağcılığı ve zeytinciliği bunların ilerlettiği söylenmektedir. Deniz ticaretini de kısa zamanda geliştiren Etrüskler, uzun süre Akdeniz ticaretini ellerinde tutmuşlardır.

Bu cümleden olmak üzere onlar, Atlas Okyanusu kıyısında Tanca (Tengiz) limanını da kurmuşlardır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Hellenler onları Tyrhenler (yani Turhanlar) diye iisimlendirmişti. İşte bu isme izafeten Hellenler, Akdeniz'in batı kısmına Turhan Denizi (Tyrhen Denizi) adını vermşlerdi.Zamanla bu isim diğer milletler tarafından da benimsenmiştir.Turhan ismi bize "Turan" kelimesini çağrıştırmaktadır ki, İranlılar Türkler'e " Turanlılar" ismini vermişlerdi.Demek oluyor ki, Hellenlerin Hellenler'in vermiş olduğu isimle Turhan Denizi, aslında "Turan Denizi", yani "Türk Denizi" anlamına geliyordu.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Etrüskler'in ya da diğer adı ile Tursakalar'ın İtalya'da yoğun olarak yerleştiği ve egemen oldukları coğrafî bölge tarihe ETRURİA  ya da TOSKANA  olarak geçmiştir.

M.Ö. 753 yılında dünya tarihinin önemli  olaylarından biri gerçekleşmştir. Etrüsk soyundan olan ROMULUS ve ROMUS kardeşler Tiber nehri kenarında bir kent kurmak isterler. Ancak şehrin kuruluş aşamasında iki kardeş arasında bir anlaşmazlık olur ve Romulus Romus'u öldürür. Bu yüzden Romulus, yeni kenti tek başına kurar.Bu kent Roma kentidir. Bir şehir devleti olarak ortaya çıkan Ronma, ilerleyen zaman dilimi içerisinde üç kıtaya egemen olan bir dünya imparatorluğunun merkezi konumuna yükselecek ve o devirde "bütün yollar gerçekten Roma'ya çıkacaktır."

M.Ö. 753 ile M.Ö. 509 yılları arasında Roma tahtı üzerinde hüküm sürmüş olan bütün krallar Etrüsk krallarıydı. Yaklaşık 250 yıl süren bu deviir, Etrüskler içn siyasi prestij, refah ve zenginlik dönemii olmuştur. Bu devirde sadece Roma değil, diğer Etrük şehirleri de son derece görkemli ve zengin idiler.

Ancak Roma kentini kuran Romulus'un şehrin nüfusunu çoğaltmak için aldığı akıl almaz önlem, hem Roma'nın hem de Etruria bölgesinin Etrüskler'in elinden çıkmasına neden olacaktır. Gerçekten Romulus, diğer Etrüsk şehirleri ile İtalik şehirlerden her hangi bir nedenle kovulmuş olan herkese sığınma hakkı tanıyacağını ilan etmişti. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, başka şehirlerde barınamayan başıboş ve maceracı adamlar akın akın Roma'ya geldiler. Ancak hemen belirtelim ki Roma'ya gelerek sığınma talep edenlerin çok azı Etrüsk kökenli idi. Gelenlerin büyük bir bölümü, Lâtium bölgesinden gelen Lâtinler idi.
"Roma vatandaşlığı" hakkını elde eden Lâtinler, zamanla "Senato" denilen Yaşlılar Meclisi'ne de üye olmuşlar ve politik gücü ele geçirmişlerdi.

Bu arada Roma şehrine tüccar sıfatı ile giren çıkan Hellenler, Lâtinleri sürekli Etrüskler aleyhinr kışkırtıyorlardı.  Bir başka ifade ile her alanda Etrüskler'i kıskanan ve onlarla rekabet edemeyen Hellenler, Etrüskler'e karşı, Roma'daki Lâtin çoğunluğa iş birliği öneriyorlardı.

Nitekim M.Ö. 509 yılında bu emellerine nâil oldular. Son Etrüsk kralı II. Tarhan'ın şehir dışında bulunduğu bir sırada bir dedikodu yaydılar. Güya kralın oğullarından biri, bir aile kadınına zorla tecavüz etmişti. Bu haber dalga dalga yayıldı, ardından da şehirde isyan çıktı. Senato, sorunu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağrıldı. Lâtin üyelerin çoğunlukta olduğu Senato, kralın Roma'ya sokulmaması kararını aldı. Böylece Roma'da Etrüsk dönemi son bulmuş ve Lâtin dönemi başlamış oluyordu.

M.Ö. 509 yılında Roma'da krallık rejimi yıkılıp Cumhuriyet dönemi başlayana kadar iş başında kalan krallar, Etrüsk krallarıdır. Etrüskler, bu tarihten itibaren siyaset arenasından çekilmekle beraber, etnik olarak varlıklarını yüzyıllar boyunca sürdürmüşlerdir. Özellikle Roma medeniyeti üzerindenki Etrüsk gölgesi hiçbir zaman ortadan kalkmamıştır.

Prof.Dr.Ekrem Memiş'in Yazısıdır..


Spoiler
[close]
Spoiler
[close]

Spoiler
[close]